Pestprotocol

De Hoeksteen is een Kanjerschool. Het team is opgeleid en bevoegd om met de Kanjertraining te werken. Met de effectief bewezen Kanjeraanpak werken we aan het zelfvertrouwen van kinderen en hebben we een methode om conflicten op te lossen en pesten aan te pakken.

Belangrijk onderdeel van de kanjertraining is dat ouders nadrukkelijk worden betrokken bij de aanpak. De Kanjertraining is door het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) goedgekeurd als anti-pestprogramma en met dat programma wordt ook invulling gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie.

Voor een goede sfeer zijn regels en afspraken nodig. Als basis hanteren wij de regels van de Kanjermethode. We leren de kinderen ook hoe ze bepaalde conflicten kunnen oplossen. Onze aanpak van pestgedrag en de preventie daarvan hebben we vastgelegd in het anti-pestprotocol.