Om de ontwikkelingen en de leervorderingen van het kind te volgen, wordt op onze school gebruik gemaakt van een observatie- en toetssysteem. Als school maken we gebruik van het observatiesysteem 'leerlijnen jonge kind', het Leerling Volg Systeem (LVS) van Cito en het administratiesysteem Parnassys.

                Afbeeldingsresultaat voor citoAfbeeldingsresultaat voor parnassys

In de kleutergroepen wordt de ontwikkeling van de leerlingen geobserveerd en geregistreerd met behulp van het observatiesysteem KIJK! Halverwege groep 2 worden de toetsen Rekenen en Taal voor Kleuters van het leerlingvolgsysteem van Cito afgenomen. De verzamelde gegevens geven een beeld van de ontwikkeling van het kind en geven de leerkracht zicht op de aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling.

In de groepen 3 tot en met 7 worden twee keer per jaar niet-methodetoetsen van het Cito LVS afgenomen. Het betreft toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. Verder worden er regelmatig toetsen afgenomen die bij een methode horen. Zo zijn er methodegebonden toetsen voor rekenen, taal, spelling, lezen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. De resultaten hiervan geven aanwijzingen over het verloop van de vorderingen en op welke onderdelen speciale aandacht moet worden gegeven.

In groep 7 wordt ook de Cito Entreetoets afgenomen. Op grond van deze Entreetoets kunnen we in groep 8 nog beter aansluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen. In groep 8 wordt jaarlijks de Cito Eindtoets afgenomen. Met ingang van 2015 wordt de Eindtoets in april afgenomen.

Als ouders kunt u een account aanvragen van Ouderportaal Parnassys via administratie@dehoeksteencbs.nl. In dit ouderportaal kunt u de resultaten van uw kind op de Cito-toetsen inzien. Het portaal is te benaderen via deze site https://ouders.parnassys.net/.

Leerlingdossier

Parnassys wordt door de school ook gebruikt als leerlingdossier. In het dossier worden die zaken opgenomen die in de verdere schoolloopbaan van het kind van belang kunnen zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de testuitslagen, verslagen van onderzoeken door de orthopedagoog, de absentie van het kind en handelingsplannen.