De Leerplichtwet 1969
Een kind mag al vanaf zijn vierde jaar naar school maar in de maand nadat uw kind vijf jaar wordt, bent u verplicht hem of haar bij een school te laten inschrijven. Hij of zij is dan leerplichtig. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente. De leerplichtambtenaar ziet er namens het college op toe dat de Leerplichtwet goed wordt uitgevoerd. In deze wet staat ook dat u uw kind niet zonder toestemming van school mag weghouden. Verlof, of het nu voor een dag of voor een week is, moet worden aangevraagd.

Als u extra vakantieverlof wilt aanvragen, buiten de gewone vakanties om, moet u uw verzoek minstens 8 weken van tevoren indienen. U kunt een verzoek tot verlof indienen via onze oudercommunicatie-app Basis-Online. 

Richtlijnen verlof buiten de vakanties
Er zijn twee soorten verlof:
1) vakantieverlof buiten de schoolvakanties om
2) verlof in verband met gewichtige omstandigheden.

Ad 1. Vakantieverlof (art. 13a)
Ongeveer om de twee maanden is er wel een vakantie. Door goed te plannen, kunt u regelmatig op vakantie en voorkomt u dat uw kind een achterstand oploopt.

Verlof wordt alleen gegeven als:
•      
het wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
•      een werkgeversverklaring, op officieel briefpapier, is bijgevoegd waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakanties onmogelijk is.

 Vakantieverlof mag binnen deze voorwaarden:
•      éénmaal per schooljaar worden verleend;
•      niet langer duren dan tien schooldagen;
•      niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 

Ad 2.a) Andere gewichtige omstandigheden: tien schooldagen per schooljaar of minder (art. 14, lid 1)
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden, bijvoorbeeld voor een bruiloft of jubileum, vraagt u aan bij de directie.

Waarschuwing
De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar melding te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Voor meer informatie verwijzen we naar http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht